Sayfa Yüklenirken Bekleyin

Araç Kiralama Sözleşmesi
BÖLÜM-1
BAŞLANGIÇ
Madde-1 TARAFLAR
ALPSAV EMLAK TURİZM ve İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Altayçeşme mah. Çam sok. No:16/1 DAP Royal Center A Blok Kat:17 Daire:84 MALTEPE / İSTANBUL

 

Bay/Bayan/Firma                                                                     Sürücü Belgesine Ait Bilgi
…………………………                                                              Sürücü Belgesi Sınıfı : …………………..
TC Kimlik No / V.D. No                                                             Numarası :………………………..
……………………                                                                     Tanzim eden makam:……………..
E-mail                                                                                        Tarih : ……………………………
……………….
Adres/Telefon
……………………………………………………………………………………………………………

Madde-2 KISALTMA VE TANIMLAMALAR
İş bu sözleşme metni ve ekleri içerisinde;
ALPSAV EMLAK TURİZM ve İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  kısaca BOSS olarak,
Aracı kiraya veren, Kısaca BOSS olarak,
Kiracı yine KİRACI ve/veya KİRACI olarak,
Özellikleri itibarı ile esas kiralama konusu olan araca marka model, konfor ve güç bakımından eş değerde olan araç, Kısaca muadil araç olarak,
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3. Ve 85. Maddeleri gereği aracı işleten, Kısaca kiracı veya işleten olarak,
ANILACAKTIR.
(Aynı zamanda taşıttan istifade eden veya taşıtı teslim alan anlamında aşağıda (“KİRACI/Kiracı”) olarak zikredilecektir)

 

Madde-3 SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşme ile BOSS, sözleşmede belirtilen aracı, bu sözleşme şartlarına uygun olarak kullanılması için KİRACI’ya teslim etmeyi KİRACI ise söz konusu aracı iş bu sözleşmeden doğan hak ve sorumlulukları doğrultusunda kullanmayı ve bu kullanma karşılığı sözleşmede belirtilen kira bedelini ve sair ücretleri ödemeyi kabul ve tahhüt eder.
Sözleşme ekleri iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
İş bu sözleşme ile kiralanan aracın kiracı’ya teslimi anından itibaren Karayolları Trafik Kanunun da belirtildiği şekilde işleteni KİRACI’dır.
18 yaşını doldurmuş ehliyet sahibi herkes veli veya vasisin iznine ve/veya icazetine gerek kalmaksızın iş bu sözleşmenin tarafı olabilecektir.
KİRACI talebi halinde ek ücret ödeyerek kiraya konu aracı 3. Bir kişiye BOSS’un istediği belgeleri vererek kullandırtma hakkına sahiptir. Kiraya konu aracı 3. Kişi kullanırken karşılaşılacak her türlü problemde aracı KİRACI 3. Kişi ile birlikte, asıl kiracının BOSS’a karşı birinci dereceden asli ve yasal sorumluluğu devam eder.

BÖLÜM-2
TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Madde-4 ARAÇIN TESLİMİ VE KULLANIM ŞARTLARI

Asıl olan aracı kiracının bizzat teslim almasıdır. İstisnai olarak aracı kiracının belirleyeceği başka bir şahıs olacak ise KİRACI , aracı teslim almaya yetkili kıldığı şahısların ad ve soyadlarını, bu şahısların ehliyet fotokopilerini ve bu şahısları yetkili kıldığına dair beyanını aracın tesliminde önce BOSS’a bildirecektir.
Araç, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği tarafından araçta bulunması zorunlu teçhizat (Ek-(3) de listelenmiştir) ile birlikte KİRACI’ya teslim edilecektir. Aracın tesliminde araç ruhsatı, kullanım kılavuzu, vb. Evraklar KİRACI’ya araçla beraber verilecektir. Zorunlu teçhizat KİRACI’nın kullanımına verilen muadil araçta da bulunacaktır.
Kiracılık sıfatı KİRACI’nın şahsı ile kaim olup, aracı hiçbir şekilde kısmen dahi olsa üçüncü kişilere kiraya veremez, devredemez, temlik edemez, teminat olarak gösteremez. BOSS’un yazılı muvafakati olmadan aracı yurt dışına çıkaramaz. KİRACI aracı, sosyal güvenlik bildirimi (SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur)  yapılmış ve statüsü devam eden personeline kullandırabilir. Personeli haricindeki kişilere kullandırması bu sözleşme ile ayrıca belirlenmemiş ise akde aykırılık teşkil eder ve fesih sebebidir. Bu durum aynı zamanda kiracının her türlü sorumluluğunu gerektirir.
Araç KİRACI’nın kullanımda iken kesilen trafik cezaları KİRACI tarafından yasal ödeme süresi içinde ödenecek ve trafik ceza makbuzu ile ödeme dekontu, ödeme gününden itibaren 5 gün içerisinde BOSS’a ulaştırılacaktır. Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde, BOSS’un araç maliki sıfatı ile tekrar ve/veya cezalı ödemek durumunda kaldığı hallerde (Aracın satılması, muayenesi yada temiz kağıdı alınmasıiçin borç sorgulaması sırasında), BOSS’un ödediği ceza bedelini ve diğer tüm zararlarını KİRACI, BOSS’a derhal ödeme yapmak suretiyle karşılayacaktır.
Kira süresi içerisinde KİRACI’nın araç kullanımı sırasında almış olduğu tüm trafik cezaları, OGS, KGS, HGS ücret ve cezaları, köprü ve otoyollarda ücret ödemeden geçmekten doğan ücret ve cezalar KİRACI’ya aittir.
Aracın kullanımına başlanılması ile birlikte KİRACI, firma tanımlayıcı yazı ve logoları araca yapıştırmak, takmak, asmak hakkına sahiptir. Bu yazı ve logolar için ödenecek ilan ve reklam giderleri KİRACI tarafından karşlanacak olup, aracın idadesi sırasında sökülecek ve araç temiz olarak iade edilecektir. Aksi takdirde bu yazı ve logoların temizlenmesine dair tüm malzeme ve işçilik giderleri BOSS tarafından KİRACI’ya fatura edilecek, KİRACI da bu fatura bedelini derhal ödeyecektir.
Kiraya konu olan aracın yanlış park ve yahut başka suretle trafik tarafından çekilmesi ve otoparka götürülmesi halinde doğacak ceza ve otopark ücretleri, çekici masrafları kiracıya aittir.
KİRACI, kira konusu araçı yasal olmayan işlerde kullanamaz. Aksine davranış sözleşmenin feshi sebebi olup haklı feshin hukuksal sonuçlarını doğurur. Ayrıca yasak kullanımdan kaynaklı tüm hukuki ve cezai sorumluluk KİRACI’ya aittir.
KİRACI taşıtı aşağıdaki yazılı amaç ve tarzda kullanamaz, bedelsiz dahi olsa başkasına kullandıramaz :  
Gerek bir ivaz karşılığı gerekse ivazsız, ister yazılı, ister sözlü bir anlaşma ile yolcu veya eşya taşınmasında, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında

Gümrük ve diğer yasalara göre taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınmasında veya kanuna aykırı diğer hallerde
 
Başka bir taşıtın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi veya itilmesinde yada yüklenerek taşınmasında

 Yarış, hız tayini, sağlamlık denemesi, motor sporlar, normal trafiğe kapalı ve trafiğe uygun olmayan yollarda kullanılmasında,

 Aracın alkol veya uyuşturucu madde almış KİRACI tarafından kullanılmasında,

KİRACI aracın yalnızca işbu Sözleşme’yi akdetmiş, Sözleşme’de isim, adres, ehliyet ve diğer kişisel bilgileri yer alan şahıslar tarafından kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
KİRACI taşıtta bırakılmış olan herhangi bir malın kaybından ve hasarından doğan sorumluluktan BOSS’un sorumlu olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kira sözleşmesi başlangıçta belirtilen süre dışında KİRACI tarafından sözlü veyahut yazılı olarak BOSS’a bildirimi halinde BOSS’un onayı ile uzatılabilir.
·      

 

   Madde-5 ARAÇIN BAKIM ONARIM VE HASARLARI
Aracın periyodik bakım ve onarım maliyetleri kira bedeline dahil olup BOSS’a aittir. Periyodik bakım-onarım süresinin iki (2) iş gününü aşması halinde BOSS, KİRACI’ya geçiçi araç temin eder.
KİRACI tarafından yaptırılacak her türlü bakım ve onarımlar BOSS’un önceden belirttiği ya da bildireceği servis noktalarında yapılır. Bunun dışında kiracı yapacağı tüm harcamalardan kendisi sorumludur ve bu harcamaları BOSS’dan talep edemez.

Bunların dışında özensiz ve kötü kullanım ile harici etkenlerden oluşacak masraflar KİRACI tarafından karşılanacaktır. Sınırlama anlamına gelmemek üzere;
Servis raporu ile sabit, üretici firmanın kabul ettiği km’lerden önce yapılan ve garantiye girmeyen debriyaj seti değişimleri.
Servis raporu sonucu üretici firmanın öngördüğü km’lerden önce ortaya çıkan ve garatiye girmeyen amortisör, rot ve rotillerin değişimi.
Servis raporlarıyla netleşen ve garantiye girmeyen kötü yakıt sonucu yakıt pompası, enjektör değişimi ve yakıt sistemi onarımları.
Arıza ikaz lambalarının yanmasına rağmen kullanıma devam edilerek, hasar oluşması.
Kar zincirinin yanlış kullanımı sonucu, fren sistemi parçalarına (örneğin ABS sensör kablolarına) zarar verilmesi.
Patlamış lastik üzerinde kullanıma devam ederek lastik jant ve diğer ön takımın komponentlerine zarar verilmesi.
Aracın lastiğinin patlaması halinde oluşacak lastik zararlarından KİRACI sorumludur. KİRACI lastiği orjinali ile değiştirmek veyahut hasara uğrayan lastik bedelini tazimle mükelleftir. Lastiğin tamir ettirilmesi KİRACI’yı bu madde de belirtilen sorumluluktan kurtarmaz.
Anahtarın, harici etki sonucu kullanılamaz hale gelmesi durumda eski haline getirilme bedeli ve anahtarın kaybedilmesi durumunda araç kilit sisteminin yenileme bedeli KİRACI’ya aittir.
KİRACI tarafından aracın periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılmaması veya yaptırılması için BOSS’a teslimden kaçınılması nedeniyle araçta meydana gelecek tüm zarar ve ziyanları KİRACI ödemeyi kabul ve tahhüt eder.
Kira sözleşmesine konu aracın hasarı halinde, serviste geçen süre için KİRACI’nın kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın aracın günlük kira bedeli her gün için KİRACI tarafından BOSS’a ödenecektir.
Taşıtta, Karayolları Trafik mevzuatı uyarınca bulunması gereken bilcümle avadanlık, aksesuar ve ilgili belgeler mevcuttur. Taşıtın mülkiyeti ile birlikte, BOSS’a ait olan bu donanım ve teferruatı Kiracı, teslim aldığı şekilde aynen iade edecektir. KİRACI, taşıtı teknik şartlara uygun ve ihtimamla kullanacaktır. BOSS’un yazılı izni olmadan aracı KİRACI, aracın hiçbir parçasını, ilavelerini ve aksesuarlarını ne değiştirebilir ne de çıkarabilir. KİRACI, taşıtı ancak BOSS’un yazılı onayı ile tamir ettirebilir.

Madde-6 HASAR SİGORTA VE SORUMLULUK
Araçta meydana gelebilecek hasarlarda, tek taraflı kazalarda sadece aracın, birden fazla aracın karıştığı kazalarda da tüm araçlara ait belgelerle birlikte trafik kaza raporu, alkol raporu, ehliyet fotokopisi gibi belgelerin düzenlenerek asıllarının veya tasdikli fotokopilerinin, kaza tarihinden itibaren en geç iki gün içerisinde KİRACI tarafından BOSS’a ulaştırılması gerekmektedir.Bu raporlar her türlü hasarda sigorta teminatından faydalanabilmek için gerekli olup, alınmamaları veya zamanında teslim edilmemeleri halinde hasar bedeli ve aracın tamirde geçen günlerine ait kira bedeli KİRACI trafından karşılanmak zorundadır.
Tüm hasarların trafik kaza raporu ile tevsik edilmesi zorunludur.
Sahte rapor, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanılması ve benzeri hallerde, meydana gelecek hasar toplamları ve araçın tamiri için geçen sürede işleyen kira bedelleri ile 3. Kişilere verilmiş maddi manevi zararlar KİRACI tarafından karşılanacaktır. Taraflar, trafik kaza raporlarında, sürücünün herhangi bir şekilde akollu olarak belirtilmesi halinde oluşacak hasarların ve onarım için geçecek sürelerde işleyecek kira bedellerini KİRACI tarafından ödeneceği hususunda anlaşmışlardır.
Raporları alınmış olsa dahi, sigorta şirketinin sahte rapor, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanması ve benzeri herhangi bir sebeble ödeme yapmayı kabul etmediği hallerde, hasar toplamları ve aracın tamiri için geçen sürede işleyen kira bedelleri KİRACI tarfından ödenecektir.
Aracın KİRACI veya personelinin kusuru sonucunda çalınması ve kasko genel şartları dışında kalan hallerde ( araç üzerinde anahtar bırakılması ve/veya makbuz/fatura karşılığı olmaksızın aracın otopark yıkama çalışanlarına teslimi gibi KİRACI ve/veya personelinin ihmali ve kusuru bulunan hallerde) sigorta şirketinin çalınmadan kaynaklanan zararları ve/veya hasarı ödememesi durumunda KİRACI, ilgili tutarı BOSS’a ödeyecektir. Ayrıca KİRACI söz konusu ödemeye kadar geçen süre için kira bedeli ödemeklede yükümlüdür.
Araç kirada iken çalınması durumunda gerekli olan tüm raporların temini ve başvuruların yapılması KİRACI’ya aittir.
Kiralanan aracın karıştıkları kazalar nedeniyle, doğabilecek her türlü zararların ve ziyanların, maddi manevi tazminat taleplerinin sorumlusunun işleten sıfatı ile KİRACI olduğu konusunda taraflar anlaşmışlardır. BOSS’un bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur. Kazalarda meydana gelen hasarlar trafik sigorta poliçesinin teminatları dahilinde ise ve kural ihlali yoksa, kazadan kaynaklanan zarar ve ziyan sigorta şirketlerince karşılanacaktır. Buna rağmen BOSS’un 3. Şahıslara veya sigorta şirketlerine herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalırsa KİRACI bu tazminatı ve yargılama giderleri, avukatlık ücreti gibi her türlü ek masrafları BOSS’a ilk talepde ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu gibi durumlarda BOSS aleyhine açılan tüm davalar KİRACI’ya ihbar edilir.
Kiracı tarafından sunulan belgelerin her türlü yasal sorumluluğu kiracı’ya aittir.
Araç KİRACI’nın kullanımda iken fenni muayene süresinin sona ermesi durumunda ;
BOSS kiracı’ya, telefon ile durumu bildirecektir. Kiracı konu hakkında bilgi sahibi olduğunda derhal kendisine en yakın muayene istasyonunu giderek muayenesini yaptıracaktır. Fenni muayene sırasında yapılan harçamalar, belgelenmesi koşulu ile BOSS’a yapılacak ödemeden mahsup edilecektir.
Fenni muayene işleminin makul süresi içerisinde yapılmamasından kaynaklı (aracın trafikten men edilmeside dahil) meydana gelecek zararlar KİRACI tarafından ödenecektir.
KİRACI, taşıtı alma anından, geri verme anına kadar, en ufak ihmali neticesinde dahi taşıtın harap olmasından, kaybolmasından, çalınmasından, alıkonulmasından, müsadersinden, taşıtta normal yıpranma dışında hasıl olan kullanmadan, kazadan, kıymet azalmasından ve diğer bütün zararlardan, harcamalardan, taşıma ve çektirme masraflarından ve sözleşme süresini aşan günlerde meydana gelmiş zararlardan sorumlu olup, bunları tediye ile yükümlüdür.
Yukarıdaki zararlar veya olaylara kimin sebebiyet vermiş olması veya KİRACI’ın kusursuzluğu kendisinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

KİRACI, araçların kullanımında gerekli dikkat ve özeni gösterecek ve araçların iyi durumda bulunmalarını sağlayacaktır. BOSS gerek görmesi halinde 3 gün önceden KİRACI’a yazılı bildirimde bulunmak suretiyle araç üzerinde muayene yapmak hakkına sahiptir.
KİRACI, çalınan taşıta ilişkin olarak yapmış olduğu herhangi bir masraftan dolayı BOSS’a rücu etme hakkının olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.

4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanununu (“Kanun”) ve bu Kanun’a bağlı ve / veya ilgili tüm yönetmelikler, genelgeler vs. çerçevesinde KİRACI kendi iştigal konusu ile ilgili alınması gerekli yetki belgelerine ilişkin her türlü sorumluluğu almayı ve doğabilecek tüm giderleri cezai uygulamalar dahil olarak ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. İşbu Kanun çerçevesinde KİRACI’ın taşıt kullanımına yönelik oluşabilecek herhangi bir sorun ve/veya kısıtlama durumunda BOSS’un ikame taşıt tedarik etme yükümlülüğü yoktur.
ALPSAV EMLAK TURİZM ve İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’’nin Sorumlu Olmadığı Haller :
BOSS, kasten veya ağır kusuru dışında, gerek sözleşme gereğince gerek sözleşme dışında, taşıtın teslim edilmiş olması sebebi ile, KİRACI’a veya üçüncü şahıslara karşı husule gelmiş olan zararlardan sorumlu değildir. BOSS’a, çalışanlara ve yardımcılarına karşı herhangi bir iddia ve talep ileri süremez.
KİRACI, taşıtın kendisi veya üçüncü şahıs tarafından kullanılması ile, kanunların ve diğer mevzuat hükümlerinin ihlal edilmesi sebebi ile ortaya çıkabilecek her türlü taleplerden BOSS  peşinen ibra eder, muaf tutar. BOSS’un zorunlu olarak yaptığı her türlü ödemelerden dolayı KİRACIa rücu edebilir.
Zarar Halinde Yapılacak İşler :
Taşıtın hasar gördüğü her olayda veya taşıtın veya parçalarının çalınması halinde, KİRACI yazılı veya sözlü olarak BOSS’a ve en yakın polis veya jandarma karakoluna 24 saati geçirmemek üzere, derhal haber vermek zorundadır. BOSS’A  verilecek olay hakkındaki raporun aşağıdaki bilgileri taşıması şarttır :
·         Kazanın tarihi ve saati
·         Kaza yeri
·         Kaza anındaki sürücünün adresi
·         Sürücünün ehliyeti hakkındaki bilgi (sınıfı, tanzim eden makam, tanzim tarihi )
·         Kazaya karışan karşı tarafın adresi ve taşıtların plakası
·         Kaza hakkında kaza krokisi dahil, tafsilatlı tutanak, şahitlerin isim ve adresleri ,
·         Yaralanmada, ölüm halinde, maddi hasarda, zarar oranı
·         Taşıtın bulunduğu yerin adresi

Madde-7 KİRALANAN ARACIN İADESİ
Aracın telim ve iade yeri BOSS’un adresidir. Aacın bu adres dışında başka bir adrese teslim ve iade edilmesi durumunda teslim edilen lokasyondan BOSS’un lokasyonuna nakli ile ilgili bedel KİRACI tarafından ödenir.
KİRACI, sözleşmenin bitim tarihinde veya BOSS tarafından haklı fesih edilmesi halinde aracı BOSS’a derhal iade edecektir. Araç 48 saati geçmekle hala BOSS’a teslim edilmez ve kiracının iletişim amaçlı bıraktığı hiçbir adres ve telefonadan ulaşılamaz ise araç çalınmış kabul edilecektir. Bu durumda BOSS her türlü yasal başvuruda bulunma hakkı olduğunu KİRACI sözleşmeyi imzalamakla birlikte kabul etmiştir.
KİRACI aracı kiralandığı andaki gibi temiz ve bakımlı olarak iade edecektir. Kullanımdan kaynaklanan eskimelerinden BOSS sorumlu olacaktır, ancak kullanım dışında oluşmuş ve sigortalardan tazmin edilemeyecek, her türlü hasar ve ziyandan KİRACI sorumlu olur, ilgili bedeller KİRACI’ya fatura edilecektir.
Araç, KİRACI’ya asıl ve yedek anahtarı ile birlikte teslim edilmiş ise, aracın iadesi sırasında asıl ve yedek anahtarın her ikiside BOSS’a iade edilecektir. Anahtarlardan birinin dahi iade edilmemesi halinde kilit sisteminin değişmesi veya yedek anahtarının yaptırılması için gerekli tüm masraflar KİRACI tarafından karşılanacaktır.
Araçın iadesinde aracın teslim edildiği andaki ekipmanıyla iadesi (trafik seti, yangın söndürme türü, zincir) gerekmektedir. Eksik ekipman bedeli KİRACI’ya fatura edilecektir.
Tarafların işbu Taşıt Kullanım Sözleşmesi’nin hüküm ve şartlarına uymaması akde aykırılık teşkil eder.KİRACI’nın birinin akde aykırı hareket etmesi durumunda (“İhlal Eden Taraf”), BOSS yazılı bir bildirimde bulunmak ve ihlalin en geç 30 (otuz) gün içinde giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. Söz konusu ihlalin 30 (otuz) gün içinde giderilmemesi durumunda, BOSS işbu Taşıt Kullanım Sözleşmesi’ni belirtilen 30 (otuz) günlük sürenin hitamında tek taraflı olarak noter kanalı ile göndereceği bir bildirim ile feshetme hakkına sahip olacaktır.
İşbu Taşıt Kullanım Sözleşmesi’nin Kullanıcı’nın ihlali sebebiyle BOSS tarafından feshedilmesi durumunda, KİRACI, BOSS’a, fesih tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde, fesih tarihine kadarki döneme ilişkin işlemiş kira bedellerini ödeyecektir.        
Taraflar’ın iflasının veya iflas ertelemesi iste(n)mesi, aleyhine aciz vesikası alınması, konkordato talebinde bulunması, tasfiye sürecine girmesi veya buna ilişkin kuvvetli emareler ortaya çıkması durumunda diğer Taraf işbu Taşıt Kullanım Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir.
 KİRACI, Taşıt Kullanımı Sözleşmesi’ ne tabi bir kısım veya tüm araçların kira akitlerini kalan kira döneminde ödenmesi gereken kira bedelinin %50 (yüzde elli)’si tutarına karşılık gelecek tazminatı fesih bildirimini takiben 2 (iki) gün içinde ödemek kaydıyla herhangi bir neden bildirmeksizin ve her ne ad altında olursa başkaca bir tazminat ve/veya cezai şart bedeli ödemesine gerek olmaksızın sona erdirebilir.
Bunlar zamanında iade edilmediği takdirde, taşıtın kullanmadan mahrum bırakması vesair sebeple BOSS herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir tazminat ödemeksizin işbu sözleşmeyi her zaman feshedebilir. KİRACI’ın, taşıt iade borcu ve sorumluluğu bu sözleşme hükümlerine göre devam eder.
Taşıt Kullanma Sözleşmesi’nin hangi sebeple olursa olsun sona ermesi halinde hiçbir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın KİRACI, işbu sözleşme konusu aracı, araca ilişkin tüm orijinal evrak ve orijinal ve yedek kontak anahtarları ile birlikte işbu Taşıt Kullanma Sözleşmesi’nin sona erdiği tarihten itibaren 48 (kırk sekiz) saat içinde BOSS’a iade etmekle yükümlüdür. Aracın iade yeri BOSS’un tebligat adresidir. Söz konusu adreste yapılmayan iadeler için tebligat adresine kadar yapılacak ilgili aracın ulaştırma masrafları KİRACI’a ait olacaktır.
BOSS her ne sebep ile olur ise olsun geri aldığı araçlar üzerinde malik sıfatı ile dilediği her tür tasarrufta bulunabilecektir.
Madde-8 ARACIN KULLANILAMAMASI DURUMU
Kiralanan araç çalınır veya kazadan dolayı hasar görür ve onarıma alınırsa veya hurdaya çıkarsa bu araç için kira bedeli işlemeye devam eder ve 6/a-b maddelerinde belirtilen belgelerin BOSS’a ulaştırılmasından itibaren 48 saat içinde geçici /muadili bir araç verilir. Belgelerin BOSS’a ulaştırılmasından önce, KİRACI’nın yazılı talebi üzerine muadil bir aracın verilmesi söz konusu olursa, belgelerin tamamı BOSS’a ulaştırılncaya kadar bu aracada ayrıca kira bedeli işletilecektir.
Çalınma veya hurdaya çıkma neticesi kalıcı araç teslimi gerekirse, verilecek bu yeni araç, yerine verilen aracın kullanılabilir son durumu ile eşdeğerde olacaktır. Ancak üretici firmadan kaynaklanan değişiklikler olabilecektir.

BÖLÜM-3
MALİ HÜKÜMLER
Madde-9  KİRA BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI
KİRACI  tarafından yapılması gereken her türlü ödeme (sözleşme süresi içerisinde araca kesilen cezalar da dahil) kiracı tarafından kira sözleşmesi sırasında BOSS’a verilen kredi kartı bilgilerinden KİRACI’nın herhangi bir onayına gerek kalmaksızın BOSS tarafından mail order ile tahsil edilecektir. Bu şekilde tahsilatın yapılamadığı durumlarda ise kiracıya bildirim yapıldığı günden itibaren 3 (üç) gün sonunda KİRACI mütemerrit olacaktır.
Kira sözleşmesine konu olan aracın kira bedeli ek-(1) de belirtilmiştir.Aracın kira bedeli, kiralama süresince sabit olup, %18 KDV hariçdir. KDV oranlarında meydana gelebilecek değişiklikler (+/-) fiyatlara yansıtılacaktır.
Kira bedellerinin belirtilen süreden daha geç ödenmesi durumunda BOSS, KİRACI’ya herhangi bir ihtar ve/veya uyarı yapmaksızın fatura tarihi ile ödeme tarihi arasındaki gün farkı için vade farkı faturası düzenleyerek gönderecektir. Vade farkı faturalarında fatura tutarı üzerine günlük %.02 (binde iki) geçikme faizi işletilecektir. KİRACI ( vade farkı faturalarını, fatura tarihini takip eden 3 gün içinde BOSS’un bu sözleşmede belirtilen banka hesabına ödeyecektir. Ayrıca, KİRACI, vade farkı faturalarına ( zamanında ödeme yapıldığı) itirazı hariç herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
Kira bedellerinin işbu sözleşmede belirlenen süreler içinde ödenmemesi durumunda, BOSS satış sonrası hizmetler olarak tarif edilen ( muadil araç verme, bakım onarım hizmetleri vs. gibi) hizmetleri durdurma hakkına sahiptir.
Temerrüt halinde vade farkı bedellere dahil tüm alacağa aylık %9 temmerüt faizi uygulanır. Temerrüt faizinin hesaplanmasında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.
KİRACI kira sözleşmesinin bitim tarihinde BOSS’a aracı derhal iade edecek olup, bu tarihden sonra geçikilen her gün için günlük kira bedelinin (işbu sözleşmede belirtilen aylık kira bedelinin 30’a bölünmesi ile bulunan bedel) iki katını ödemekle yükümlüdür.
Kira bedelinin yabancı para cinsinden belirlenmesi halinde kesilecek faturalarda, fatura tarihindeki T.C.M.B. efektif satış kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilecektir.

Madde-10  KİRACI TEMERRÜDÜ
Kira parasının vadesinde ödenmemesi halinde; ödeme için keşide edilecek ihtarname kiracıya ulaşmakla kiracı temerrüdü gerçekleşir.
Temerrüt halinde KİRACI B.K.M. 260 hükmüne istinaden çekilen miktara rağmen yasal önel içinde, kira parasını faiz ve fer-ileriyle birlikte ödemez ise önelin hitamında sözleşme fesih edilmiş sayılır. KİRACI sözleşmenin fesih edilmiş sayıldığı tarihde aracı BOSS’a iade edecektir.

Madde-11  ARACIN REHNİ, SÖZLEŞMENİN TEMLİKİ, BANKA/KURUM BİLGİLERİ

BOSS bu sözleşmeden doğacak alacaklarını herhangi bir bankaya veya finans kurumuna temlik edebilir. KİRACI bu temliki peşinen muvafakat etmiştir. KİRACI, temliki kabul ettiğine ilişkin teğit yazısını banka/finans kurumuna hitaben düzenleyip verecektir.
BOSS sözleşme konusu aracı banka ve/veya fianas kurumunu rehin edebilir, araç kaydına satılamaz kaydı koydurabilir.

BÖLÜM-4
DEĞİŞİK HÜKÜMLER
      Madde-12  GİZLİLİK İLKESİ
BOSS ve KİRACI, işbu sözleşme uyarınca vakıf olacakları diğer tarafa ait her türlü ticari ve mesleki bilginin gizli olduğunu kabul eder ve bu bilgilerin sözleşme tarafları ve çalışanları tarafından 3. Kişilere ifşa edilmemesini taahhüt eder. Bu gizlilik taahhüdü işbu sözleşme sona erse veya iptal edilse dahi geçerliliğini muhafaza eder.

Madde-13  ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu sözleşme karşılıklı iyi niyet ve dayanışma ilkelerine göre tanzim edilmiş olmakla birlikte, arzu edilmemesine rağmen ihtilaf vukuunda, uyuşmazlıkların halinde istanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.
Dava ve icra sonucunda haksız çıkan taraf diğer tarafa, avukatlık ücretlik tarifesi ile belirlenen yasal avukatlık ücretinden başka, müddeabihin veya değerinin %10 oranında avukatlık ücreti ödemeyi kabul ve tahhüt eder.
Sözleşmede geçen ay ifadesinden 30 gün anlaşılır.

Madde-14  SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BÖLÜNEBİLİRLİK
İş bu sözleşmenin herhanki bir maddesinde yapılacak değişiklikler, sadece yazılı olarak yapıldığı ve taraflarca imzalandığı sürece hüküm eder. Bunun dışında bu sözleşmenin herhangibir hükmünün geçici veya sürekli olarak farklı uygulanması sözleşmedeki o hükmün değiştiği mana ve hükmünde olamaz ve tarafların sözleşme hükümlerinin aynen uygulanmasını talep etme hakkı herzaman mahfuzdur.
Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün emredici kurallara aykırı olması halinde diğer hükümlerin muteberiyetini korumaya ve taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

BÖLÜM-5
EKLER
     
   
     Madde-15 SÖZLEŞMENİN EKLERİ VE HÜKÜMLERİ

Ek-(1) Araç, Kiracı ve ücrete ilişkin belgeler
Ek-(2) Mail order formu
Ek-(3) Araç teslim etme tutanağı
Ek-(4) Araç teslim alma tutanağı
Ek-(5) Teminat senedi
Bu sözleşmenin ayrılmaz ekleridir.

BÖLÜM-6
SON HÜKÜMLER

      Madde-16 TARAFLARIN FESİH HAKKI
KİRACI mücbir sebebler dışında kira akdini fesh edemez.
Taraflardan birinin sözleşmede yer alan yükümlülük ve tahhütlerine uygun davranmaması halinde karşı tarafın bu sözleşmede kanuni ikametgahı olarak bildirdiği adresine yazılı olarak gönderilecek bir ihtarname ile uyarıda bulunulur ve aykırılığının 15 gün içerisinde giderilmesi istenir. Giderilmediği takdirde sözleşme fesih edilmiş sayılır. KİRACI, fesih tarihinden itibaren iki (2) gün içerisinde aracı iade etmekle yükümlüdür.
Madde-17 CEZAİ ŞART
KİRACI iş bu sözleşmenin 10/b maddesinde belirtilen teslimde geçikirse aracın sözleşmesinin fesih edilmiş sayıldığı tarihteki kasko sigorta değerinin %20 sinin ifaya eklenen ceza-i şart olarak ödemeyi kabul taahhüt etmiştir.
KİRACI iş bu sözleşmenin 16/b maddesinde belirtilen teslimde geçirkirse sözleşmenin fesih edilmiş sayıldığı tarihdeki kasko sigorta değerinin %20 sini ifaya eklenen caza-i şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Sözleşmenin bu şekilde sona ermesi halinde, fesh eden tarafın sözleşme uyarınca yaptığı masrafları ile her türlü zararının tazminini talep etmek hakkı saklıdır.
KİRACI temerrüt dahi kusurlu davranışlarıyla BOSS’un haklı sebeble akdi fesh etmesine yol açarsa yada KİRACI kira hitamından önce akdi fesih ederse, sözleşme süresinin bitimine kadar ödemesi gereken kira bedelinin %50 sini ceza-i şart olarak BOSS’a ödemekle yükümlüdür.

Madde-18 TEBLİGAT VE BİLDİRİMLER
Taraflardan herhangi birisinin diğer tarafa göndereceği bildirimlerde, iş bu sözleşmenin başlangıç kısmında yazılı bulunan adresler geçerlidir. Bu adreslerin değişikliği diğer tarafa yazılı noter vasıtası ile bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar tebellüğü tazammum edecektir.
Taraflar arasında yapılacak bildirimlerde, tarafların sözleşmede yer alan faks numaraları ve e-mail adresleri geçerli olacak olup, BOSS tarafından faks cihazı ve e-mail ile yapılan bildirimlerin KİRACI’ya iletilmesi halinde faks teyidi aranmaksızın BOSS’un faks cihazının gönderildi onayı geçerli olacaktır. Buna bağlı olarak faksı gönderilen faturalarında ödeme vadesi başlıyacaktır.
Taraflar sözleşmede yer alan telefon, faks numaraları ve e-mail adreslerinin değişmesi durumunda bu değişiklikler, derhal diğer tarafa yazılı olarak bildirilecektir.

Madde-19 SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İş bu sözleşme taraflarca imzalanmakla imza tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
Söleşmenin süresi sözleşmede detayları belirtilen aracın KİRACI’ya teslimi tarihinde başlar.
Madde-20 SÖZLEŞMEYE EKLENEN ÖZEL HÜKÜMLER

 

 

Madde-21 İMZA

11 sayfa ekleri ile birlikte toplam .....sayfadan ibaret iş bu sözleşme taraflar arasında  ..../..../........ tarihi itibari ile istanbul’da iki (2) nüsha olarak düzenlenerek kabul ve imza olunmuştur.